عاشقی چیســــــــــــــــــــــــــــت...؟؟؟

Posted on at


زیادتری ازمردم عاشقی را باهوس عوضی میگرندکه متاُسفانه باعث ضرررسیدن به عده
ازانسانهامیشودچون در زمانه فعلی اوضاع قسمی است که سوه استفاده ازانسانهامصروفیت
بعضی ازاشخاص است وبه همین دلیل نبایدچشم بسته بالای کسی اعــــــــــــــــــــــتمادکرد
  وبخاطرعشقی که معلوم نیست واقعیت است یا هوس خودرا بازیچه دست دیگران قرار داد
 ...وزنده گی خودرادست بدبختی سپردوعزت خودرا به خاک یکسان کرد
 
 
حصه ای ازجوانان فعلی ازشکست عشقی مینالنددرصورتیکه اندوه ای است بی دلیل،قسمیکه
       بیننده هستیم دراین جامعه حتی کسی احساسات شخص دیگری را به بازی میگیرد واین به
بازی گرفتن احساس باعث تمسخرشخص وحتی بعضی اوقات باعث بد نامی میشود.دوشیزه ها
 در این عرصه متضررتر هستند نظر به بچه هادراین بخش سوالی مطرح میشود که چرا باید
قربانی این نوع موضوعات بود؟؟
 
 
ساده بودن،باورکردن به طرف مقابل بدون کدام دلیل شاید میتواند از دلایلی برای بیان این
 موضوع باشد.برای درک بیشتر این موضوع میخواهم بیانگرحکایت جالب باشم:-((دختری
میگوید:پسری میگفت که عاشقم استhttp://www0.filmannex.com/posts/blog_post_new/new#،
 
یک روزازمن خواست با هم برویم بیرون درخواستش را
 نخواستم رد کنم رفتیم پارک و خیلی هم به ما خوش گذشت وقت بر گشتن مبایل اوگم شده بود
ازمبایل خودم برایش زنگ زدم مبایل داخل موتر افتاده بوداورا برداشتم دیدم نام من را شکار7
((.ثبت کرده بود.از او به بعدباخود عهد کردم که با کسی دوست نشوم
 
 
طبق این حکایت نباید به کسی دل باخت تنها کسیکه  بتوانی به او دل ببازی و پشیمان نشوی
!... ذات یکتاست چون فقط او است که به توضرری نمی رساند.
Samira NahilAbout the author

samira-nahil

My name is samira i stidied English in toefle course as a profissonal i am in 10th class of amir ali shir navaii and i wanna to attend in diferent courses of english in the world my only wish is that to be every prson that i wanna......

Subscribe 0
160