اسکیموها

Posted on at
در کره ای آبی که ما زنده گی می کنم افراد مختلف با فرهنگ های مختلف زیست می کنندکه  یکی از نمونه هایش هم اسکیمو ها است.اسکیموها مردم های است که نزدیک قطب شمال جائی که همیشه پر از برف و یخ می باشد زندگی می نمایند آنها برای بدست آوردن خوراک همیشه از یک جا به جای دیگر سفر می کنند وحیوان هائی مانند گوزن قطبی،خرس قطبی،خوک قطبی وانواع ماهی هارا شکار می نمایندآنها از گوشت این حیوانات برای خوردن،از چربوی شان برای روشن کردن چراغ،از استخوانهای آنها به حیث آلات وافزار کار استفاده می کنند،لباس و پوشاک اسکیموهارا نیز پوست حیوانات تشکیل می دهد.اسکیموها به صورت عموم دو قسم خانه دارند یکی خانه های زمستانی ودیگری خانه های تابستانی می باشدخانه های زمستانی آنها برفی موقتی می باشد که در هنگام شکار،از آن استفاده می کنند.بعضی از آنها خانه های زمستانی خود را از سنگ،گل وچوب می سازند.خانه های تابسنانی آنها به شکل خیمه های است که از پوست حیوانات ساخته می شود،اما بعضآ این خیمه ها را از تکه نیز می سازندامروز در اثر رفت وآمد تاجران وسیاحان خارجی،زندگی اسکیموها نسبتآ تغیر کرده است.آنها اکثر ضرورتهای خود را از بازارهای تجارتی می خرند تاجران نیز از آنان پوست های قیمتی،ماهی،زغال سنگ،آهن،طلا،مواد  معدنی وغیره پیداوار مناطق قطبی را می خرند.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160