​طبیعت چیقدرزیاست

Posted on at


          طبیعت چیزی که خداوندج برای بنده گان اطاکرده چیقدرزیباست به یک گل نگاه کنید به چیقدر  آفریده شده وختی به گل نگاه میکنید به ظرافت جورشده که عقل بیننده راخیره میکند به نعمت های که خداوندج اطا  


کرده  شکربایدبکنید آنقدرهم تکنالوجی پیشرفت کرده بازهم یک گل واقعی جور کرده نمیتوانندازیک گل بی ارزش


بسیاراستفاده های زیادشود دواساخته میشود
About the author

baharaherfan607

I am a student at malekah jalali high schoolin 12ed grade my favorate subject is English and math I like to vallyball.

Subscribe 0
160