چگونه عینکی را که شل شده است سفت نماییم

Posted on at


 بعضی اوقات اتفاق می افتد که عینک شما شل شده و مدام از روی صورت شما می افتد و هر وقت که حرکات تند انجام میدهیم امکان دارد که بیفتد و بشکند. برای اینکه پول خود را بیهوده خرج نکنید با استفاده از یک پیچ کش خورد این کار را میتوانید خودتان انجام بدهیدطرز کار بسیار ساده است، شما به یک پیچ کش ضرورت دارید و امکان دارد به دو دانه پیج خورد هم ضرورت داشته باشید. در صورتی که از عینک استفاده میکنید ممکن است به ای وسایل همیشه در خانه خود نیاز پیدا کنید. و گرنه میتوانید که برای پیدا کردن این وسایل به نزدیکترین دکان مربوطه رفته و آنها را بخرید. اول پیچ های دو طرف عینک را محکم کنید و ببینید که سخت شده است یا نی در صورتی که عینک شما دوباره به حالت قبلی بازگردد نشان دهنده این است که پیچ ها کارآیی خود را از دست داده اند و ضرورت است که پیچ ها را تعویض نماییددر صورتی که ضرورت باشد که پیچ ها را تعویض کنید، پیچ های خریده شده را جابجا کنید و دوباره امتحان کنید که عینک چگونه کار میکند، اگر باز عینک به حالت قبلی بازگشت این دفه از رابر استفاده کنید و این رابرهای گرد مانند را میتوانید از فروشگاههای ابزار و وسایل تهیه کنید، این رابرها باعث میشوند که بتوانید دوباره از عینک خود استفاده کنیدAbout the author

160