سرمای زمستان در افغانستان.

Posted on at


(بسم الله الرحمن الرحیم)

سرمای زمستان در افغانستان

فصل زمستان فصل سردی است ,دراین فصل سرسبزی نبوده زمینها یخ میبندد . این فصل بسیار سرد بوده وتمام مردم در خانه های خود اندوفعالیت شان نسبت به فصول دیگر کمتر میباشد.امابا این حال میتوان گفت که فصل زمستان یک فصل پر مهر وآرزواست ,زمستان یک فصل رویائیست ,این درست است که زمستان سرد ترین فصل در میان فصل ها  است اما در این فصل بعضی اوقات آسمان ابری بوده وباران وبرف می باردوبعضی اوقات آفتابیست,همین دلیل  است که باعث زیبا تر شدن زمستان میشود

.

شبنم هر یک از گل های سفیدی که از آسمان این فصل بر زمین پژمرده وخسته مینشیند,عمر تازه ای نه تنها بر گیاهان وحیوانات میبخشد ,بل دل اکثریت مردم, مخصوصاً قشر تهی دست جامعه رازنده میسازد

...

باران برف در زمستان باعث ترشدن ونم دارشدن زمین ها میگردد.که این سبب افزایش محصولا ت زراعتی میشود.وبلاخره همین رحمت خداوند است ,که گاهی  سبب خوشحالی بعضی مردم مانند دهقانان وگاهی هم وسیله تفریح برای بعضی از افراد جامعه ما محسوب میشود.به هر حال باید به خاطر داشت که با همین رحمت خداوند یست که ما زنده ایم,این حیات از جانب خداوند برای ماست وباید شکر گذارش باشیم

.

ودراخیرتوصیه ای از طرف من به...

سرمای زمستان گاهی باعث بعضی امراض نیز میشودبناء,در این فصل بایدمتوجه بوده لباس های گرم بپوشیم تا از امراض جلوگیری کرده واز فعالیت های مان باز نمانیم.

ونیز همین طور که ما در خا نه های گرم خودهستیم باید به فکر کسانیکه هیچ خانه ندارند هم باشیم.ویا آیاآنها لباس گرم دارند,, یامانند ما خانه گرم

...

بلاخره روزگار هر قسمی که باشد میگذرد واین خوبیهاوانسانیت است که یادش باقیست

....

با احترام

نویسنده:فهیمه جامیAbout the author

160