انتقاد پذیر باشیم

Posted on at


 


شما چطور با انتقادات دیگران برخورد میکنید ؟


تصور ما براین است که اولین عکس العمل  اکثر ما دفاع از خودمان یا شاید بدتر از آن ،برخورد با شخص منتقد است ولی با این وجود ، گرچه انتقاد میتواند آزار دهنده باشد و روحیه را ضعیف کند َاما میتوان از جانب دیگری(دیدگاه مثبت ) هم با ان برخورد کرد.


اکثرا انتقاد نشانه صداقت طرف متقابل است و میتواند مارابه سمت عملکردهای بهتر از حال رهنمایی کرد.و حتی میتواند فرصتی برای پیشرفت باشد


 


.


اولین عکس العمل تان را در مقابل انتقاد متوقف کنید :


اگر تا به حال عکس العمل شما در مقابل انتقاد دفاع بوده ازین به بعد قبل از عکس العمل یک دقیقه صبر کنید . کمی به ان موضوع فکر کرده و از منطق به جای احساسات کار بگیرید (خود را به جای انتقاد کننده قرار داده و تصور کنید که توقع چه نوع واکنشی را میداشتید) زیرا گاهی اوقات احساسات بدتر به جای راه حل باعث مشکلات بیشتری میگردد برداشت منفی و اشتباه خود را به مثبت تبدیل کنید :


یکی از راه های موفقیت در همه امور دریافت نکات مثبت بیشتر به جای نکات منفی است یعنی به جوانب مثبت بیشتر از منفی توجه کنید ( همان حکایت معروف نیمه پر لیوان ) .


در مورد انتقاد این نکته نیز مصداق پیدا میکند و شاید به نظر  که کمی بی ادبانه و توهین امیز باشد ولی باید بیشتر در پی نکات سازنده و اموزنده باشید تا به ابعاد دیگر!


شماباید فرد بهتری باشید :


به این معنی که از هر نوع انتقاد درسی گرفته و در جهت بهبود ان باشید تا بتوانید برتمام ضعف های خود غالب شده ورفته رفته به یک فردی مبدل شویدکه دیگران شمارا به عنوان الگوی خویش قرار دهند..About the author

160