تفریح وتاثیرات آن بالای روح وروان

Posted on at


تفریح وتاثیرات آن بالای روح وروان
تفریح به معنی خوش گذراندن وخوش بودن است تفریح به معنای نشاط وخوشبوی دل ها است تفریح بهترین تازه کننده روح است که هر کس بخاطر بدست آوردن این تازه گی باید تفریح کند تا روح وروان آن بانشاط باشد تفریح سبز کننده دلها است که با تفریح کردن زمین دلها ی ما شروع به رویدن میکند.تفریح کردن برای همه دلچسپ است به خصوص مردم خارج این را برای خود وظیفه میپندارند که باید هر روز بخاطر تازه کردن فکر به تفریح نیاز حتمی وضروری است اما بدبختانه در افغانستان شرایط این قدر آماده نیست که هرروز مردم به تفریح بروند واز مکان های سبز که در افغانستان موجود است لذت ببرندچون هنوز افغانستان امنیت کامل را شامل نشوده است واز همین خاطر مردم نمیتوانند به خاطر آرام به تفریح بروند واز تفریح خود لذت ببرند چون آنها ازلحاظ ناامنی در ترس اند که خدا نکرده کدام عمله انتحاری رخ ندهد.تفریح رفتن ضرورت به مکان های سرسبز وفضای آزاد دارد.واما خوشبختانه که حالا افغانستان نسبت به سال های پیش دارای مکان های بهتر وسرسبز تر برای تفریح ومیلهکردن دارد که مردم میتوانند از این تفریگاه های منحیث مکانی برای خوش گذراندن اوقات فراغت خود استفاده کنندوهمرای فامیل دوستان خود اوقات خود را به خوشی سپری کنندAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160