کوشش های دانش آموزان در بخش فلم انکس و آموزش پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز٫


در جریان این هفته شاگردان توانستند هریک برای خود صفحه اجتماعی فلم انکس را ایجاد و نحوه درست استفاده کردن از این صفحه را بیاموزند. و بتوانند از این طریق مقالات خود را در صفحه فلم انکس گذاشته و صدای خود را از این طریق به جهانیان برسانند. وهمچنان توانستند با کمک استاد مربوطه٫ خود را در صفحه اجتماعی توییتر نیز راجستر نمایند.دراین میان دفتر افغان سیتادل بازهم مانند گذشته توانسته است نقش یک حامی را در میان مردم بازی و بتواند برایشان کمکهای بسیاری درهرعرصه انجام دهد. شاگردانی بنام "بنفشه و فروزان" توانستند بهترین مقالات را درین هفته به نگارش دربیاورند و در صفحه فلم انکس به اشتراک بگذارند.شاگردان در این هفته با علاقه مندی زیادی در صنوف خویش اشتراک ورزیده و توانستند خود را درین صفحات ثبت نمایند, همچنان به نسبت دیگر هفته ها مقالات بهتری را ارائه نمودند٫ و با جدیت خاصی به این موضوع مینگرند و در بخش زبان نوشتاری مقالات جمله بندی و چیدمان حروف وهمچنان شرح وتوصیف مقالات خویش چیره دست گشته اند.شاگردان مکتب ملکه جلالی بر این باورند تا با کوشش و تلاش های پیاپی میتوانند به اوج بلند پیشرفت و ترقی دست یابند. به امید آنروز تا تمام دختران افغان یک همچین عقایدی را در اذهان خویش بگنجانند وهیچ سدی مانع راهشان نباشد.برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید به پیوند زیر مراجعه نماید: http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160