صدای دل

Posted on at


 

ای زیبای من کجای دل سربراهت است

 سردوبی قرارم بی تو

گویاکه بی حاصل ازلذت های دنیا

میدانم که نمیدانی این عشقیست که تو بی اطلاعی

امانمی دانستم که تمام این مدت راتظاهرمیکردی

حاضرم تمام عمرم عاشقت بمانم

اماتوفقط بدرخش خورشیدم

اینکه تورادرست نمیشناسم دلیل دوری تو ازمن است

ودانسته میبینم که توازکنارم ردمیشی

امابادیدن تو این راآرزومیکنم

که بتوانم به توبگم عاشقتم

امااگربازهم فرصت گپ زدن راباتوپیداکردم

وبازباتوقدم بزنم

درشهری چنین ساکت ومرده

من رااینقسم رهانکن

واین بودآهی برای بسی پایان شادیم...

بمان بامن بمان که خسته ام.....

 About the author

160