اهمیت نباتات زینتی

Posted on at


 


قسمیکه کشور عزیز ما افغانستان با داشتن آب و هوا مساعد و همچنان ارتفاعات مختلف دارای اقلیم های مختلف است، برای تربیه، پرورش و کشت گلها و نباتات زینتی بسیار زیاد مساعد میباشد،


 که میتوانیم گلها و نباتات زینتی را به قسم تجارتی تربیه و پرورش نمایم طوریکه از گلها و نباتات زینتی در عرصه های مختلف زنده گی استفاده صورت میگیرد، دارای ارزش خاص هستند. که حتی بعضی از کشورها در مراسم خاص ملی، مذهبی و فرهنگی خود نیز از گلها و نباتات زینتی استفاده میکنند. و به همین ترتیب در جهان بین کشورها سالانه در اثر صادرات و واردات گلها و نباتات زینتی به میلیاردها دالر تجارت صورت میگیرد.


 که در نتیجه بالای اقتصاد ملی کشورهای تولید کننده تاثیر وارد میکند و در بلند بردن اقتصاد شان رول عمده دارد.همچنان در اثر تولید، تربیه، ذخیره و پروسس، بسته بندی، درجه بندی، مارکیتنگ و توزیع گلها زمینه کار برای بسیار مردم مساعد میشود.همچنان از گلها و نباتات زینتی در عرصه صنعت مانند: عطرسازی و طبابت در ادویه کیمیاوی و طبی استفاده اعظیم صورت میگیرد، و به همین طور در عرصه های مختلف زندگی استفاده میشود.


 About the author

160