نابرده رنج گنج میسر نمی شود

Posted on at


مزد آن کس گرفت جان برادر که کار کرد

...،؛،...

هر کوعمل نکرد وعنایت امید داشت

دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد

همان طور که از شعر بالا که از شاعر بسیار معروف یعنی سعدی شیرازی است

بسیار واضع است که هر گنج معنی آن در شعر همان هدفی است که شخص می خواهد به آن برسد و بدون سعی وکوشش نمی تواند به آن برسد و تحلیل و معنی از گنج همان سکه ها وطلا ها و جواهرات نیست

بلکه هدف آن شخص است که آن هدف می تواند:- تحصیلات عالی، رشته مورد نظر، سرمایه، شغل خوب وغیره باشد و اگر شخص دست روی دست بگذارد و به این فکر که هدف و آرزو اش در خانه اش در می زند و به او می رسد این کار هرگز صورت نمی گرفت چون اگر این کار صورت می گرفت پس هیچ کلمه ای بنام "سعی  وکوشش" به میان نمی آمد

پس می توانیم بگوییم برای رسیدن به هدف حتماً و جزماً سعی و کوشش کنیم و با یک عزم و اراده راسخ به جلو حرکت کنیم و به آن هدفی که داریم برسیم. و در حقیقت رسیدن به هدف همان مزدی است که در برابر کوشش شبانه روزی که شخص انجام می دهد به دست می آورد

و هیچ کس به دنیا پیدا نشده و نخواهد شد که بدون سعی وکوشش و عزم و اراده قوی به بلند ترین قله ها چی که به پایین ترین قله هم نمی تواند برسد و همچنین در پهلوی اینکه یک شخص برای رسیدن به هدف سعی و کوشش، عزم و اراده داشته باشد مهم تر از آن باید ایمان کامل به "خداوند متعال" داشته باشدچون کلید تمام موفقیت ها در زنده گی در ایمان کامل به  نهفته است

و یک شخص که می خواهد به هدف خویش آنچنان که میخواهد برسد در پهلوی نکات دیگر که قبلاً ذکر شد باید به "الله متعال" ایمان وتوکل داشته باشیم

 

 About the author

hassina

My name is hassina elhami
I am 15 years old
and I am a student in the high school gvharshdbygm

Subscribe 0
160