کارکردهای ریس جمهورصاحب کرزی

Posted on at


                                                    


ریس جمهورصاحب کرزی ازسال 2000 برتخت ریاست جمهوری نشست وتاحالا ریس جمهورمی باشد وانتخابات هم نزدیک می باشد وریس جمهورصاحب کرزی کارکردهای خیلی  زیادی دارد  ازوقتی که برچوکی نشست کارهای خیلی زیادی کرده است برای ملت افغانستان ورنج های خیلی زیادی کشیده است برای ملت 


افغانستان دراین سال ها وریش سیاه خود را سفید کرد است وباکشورهای گوناگونی دیدن کرد است وبرای افغانستان عزیزکمک های زیادی خواسته است ازکشورهای مختلفی وکشورهای زیادی میلیون ها پول به افغانستان عزیزکمک کرده وسرازیرشده است ودراین سالها سرک ها زیادی درهرگوشه ازکشورزیبای ما


 


افغانستان ساخته شد است ومکاتبه زیادی درهرشهرافغانستان ساخته شد است وافغانستان یک کشور زیبا می باشد. که جناب ریس جمهور صاحب فعالیت های زیادی داشته است وعساکرزیادی به کشورهای ترکیه برای ترن واموزش رفته است که ازطرف ریس جمهورصاحب رفته است  که ریس جمهورصاحب یک شخص خیلی خوب


 


وکارکن می باشد که خدمات زیادی انجام داد است برای  مردم عزیزما افغانستان که افغانستان یک کشورباستانی می باشد وجناب حامد صاحب کرزی دردوران ریاست جمهوری خود خیلی کارکرد است برای مردم وخیلی تقیرات اورد است دراموردولت داری خود والی های زیادی روعوض کرده ومغررکرد است برچوکی ها نشانده


 


است که یک شخص کارکن بود دردورخود جناب ریس جمهورصاحب واولین ریس جمهوربعد ازسقوط طالبان می باشد اقا کرزی که اقای کرزی درسال 1380 برتخت ریاست جمهوری نشست وتاحالا برتخت نشست است ومردم افغانستان ازاقای ریس جمهورراضی هستند واقای ریس جمهوردردودوره برند کورسی رباست جمهوری


 


شدند وکنفرانس های زیادی برگزارشد درهرکشورراجب افغانستان گفتگوها شد تصمیم گیری ها شد برای کشورزیبای ما افغانستان مانند کنفرانس جرمنی که پایتختش بون می باشد برگزارشد کنفرانس وخیلی تصمیم ها


 


گرفته شد که اقا ریس جمهورخیلی فرموده های زیبای گفتند درکنفرانس بون راجب هم چیزحرف زدند وخبرنگاران زیادی ازکشورما افغانستان رفتن که درجمع این خبرنگاران یک خبرنگارکه ازدوستان من بود که همراه شبکه


                                                                                                         ناتوکارمیکرد رفته بود. خوب


تصمیم های زیاد وخوبی گرفته شد دراین کنفرانس برای افغانستان عزیز


   


   وکشورهای زیادی درافغا نستان امدند وخدمات زیادی برای افغانستان انجام دادند                      


                                    About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160