نهال شانی فرا رسید زمین دوباره سبز میشود

Posted on at


 

دوستان عزیز از جهتی به سر سبزی و طبیعت گوارا نیاز مند هستیم بهتر این است که برای رسیدن به آرامش ذهنی در عرصه غرس نهال کوشا باشیم.  فصل بهار نزدیک است بر ما لازم هست که برای سر سبزی کشورعزیز مان نهال غرس کنیم . 

 

 نکات ذیل پیرامون فواید طبیعت سبز

  •  سبب تصفیه نمودن هوا میشود و برای ما شرایط استفاده از هوای صاف و پاک را در تنفس معیا می سازد.
  •     سبب زیبای طبیعت میشود.
  •  باعث سر سبزی منطقه /  تازگی چهره و شادمانی روح و روان می شود.

 

چگونه میتوانیم طبیعت زیبا داشته باشیم ؟؟

مهم ترین عامل داشتن محیط زیبا امنیت است . در طی سه دهه جنگ اخیر عدم موجود امنیت مانع برای تلاش در ساختن محیط پاک و سالم شد .

در عصر فعلی شرایط نسبت به قبل بهتر شده است و میتوانیم توسط ساختن طبیعت خوش گوار ذهن مان را آرامش دهیم.

 

با غرس نمودن نهال های متفاوت در مکان های مختلف مثل خانه   /  تفریح گاه/ مکتب و رسیدگی منظم به آن از قبیل آبیاری کردن/ سو نمودن/ تمیز نگهداشتن محیط که این موارد تنها به شخص غرس کننده مرتبط نبوده بلکه بر تک تک افراد جامعه لازم و ملزم است بر اینکه در نگهداری و رسیدگی به آن سهم فعال داشته باشند.

 

 

چگونه از طبیعت استفاده نماییم ؟؟

با وجود زحمات مردم ما برای غرس نهال و محافظت از آن عمده ترین عامل از بین رفتن طبیعت خوش گوار  قطع نمودن درختان است.

سعی ما بر آن است که از  قطع کردن نهال ها و درخت ها خود داری کنیم تا اینکه نهال به ثمر برسد و از میوه و سایه آن بهره مند شویم . 

 

تمام انسان ها به آرامش روحی و قلبی و یک لحظه مکث نمودن بخاطر شگفت های زیبای که در طبیعت می بینند  همچنان به هوای پاک جهت تنفس نمودن ضرورت دارند. که این امر بسیار مهم می باشد.

علی الخصوص مردم عزیز ما که به غرس نهال زحمات زیادی را تحمل میکنند و میل دارند تا از ثمر آن استفاده مزید ببرند . که این بهترین تشویق برای مردم کشور خواهد بود  .

و اینکه در پاک نگهداشتن اطراف نهال سهیم باشیم قسمیکه از انداختن آشغال و سایر مواد

تخریب کننده / پژمرده شدن و زرد شدن آن جلوگیری نماییم.

 

همچنان نباتات و سبزی جات را از محرض حریق محافظت نماییم تا باشد که با سعی نمودن در نهال شاندن و محافظت از آن همراه با طبیعت همیشه سبز باشیم.

 

 

مرضیه سعیدAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160