خدایا امیدم نسبت به تو هیچ وقت کم نمیشود؟

Posted on at


آخی گناه من چیست که این قدر بدبخت هستم دیگر خسته شدم به هر جا می روم به دنبالم بر می گردم، آخی چقدر دیگه خدایا من را امتحان می کنی؟به خودت قسم دیگه یک لحظه هم نمی خواهم زنده باشم ، آخی به کی زحمت بکشم کسانی که حتا به خودم می خندندای خدایا اینست رسم زمانه؟اینست این زندگی پرخم و پیچی که به من دادی خدایا من از تمام چیزهای که دادی و ندادی سپاس گذاری می کنم.اما این قدر امتحان


دیگه خسته تر ، پژمرده تر ، از برگ ام که در فصل پاییز از درخت اش می افتد. برای او برگی که از درخت می افتد خیلی متاسفم چون درد او با من یکی است


.


من دیگر عاجزم ،تنهایم، دیگر به جز تو کسی نیست که این بغض های دلم را برایش بگوییم ؟همه در ظاهر من بازی می خورند که خوشحالم اما مردم چه دانند از دلم وغصه هایش؟


امروز در جاده های سکوت و سرد پر بغض هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهایم توقف نکرد.


آیا این هم از جمله سرنوشت من است این هم تقدیرم است ،شاید جزئ از امتحان های باقی مانده ام است؟


ای خدایا کدام امتحانی که از من گرفتی نمره کامل را گرفتم؟می دانم که تو کسی را دوست داشتی باشی برایش غم و درد می دهی من به قدرت و حکمتت باور و یقین کامل دارم


بازهم شکر به هر حالتی که است این زندگی می گذرد و به همین خوشحالم که حداقل روزی که برایم بد باشه از سر نمی آید.خدا....................................


تنهادروازه ای امیدم است                     که هیچ گاه بسته نمی شود.....!!!!!


تنها.. کسی که با دهان بسته هم می توانم آن را صدا کنم.....!!!!! و با پا های شکسته هم میتوانم سراغش بروم .....ای مخاطبم هر کسی که هستی   پس به خدا تکیه کن و فقط از او یاری بجوی...


 بازهم به خودت امید دارم و خدایا می خواهم به من دیگر هم لطف کنی که حداقل به دیگر اموری که نمتوانم رضایتت را کسب کنم به امور دینی بتوانم یک کمی تورا بهتر بشناسم .


یارب خدایا من ای مهربان من .. ای خالق یکتا ...بخشند و دانا.....دارم به تو امید ....در وقت درد ها....ای یار مظلومان...دستم به گریان است... در هر زمان و هر جا... منتظر لطفت هستم... کمکم کن ... در وقت مشکلات  


        About the author

160