تجاوزبه زنان افغان درپغمان

Posted on atخانواده یی از مجلس عروسی در پغمان به سوی کابل برمی گشتند.


دوموتر که شامل زنان، مردان و اطفال بودند در نیمه راه توسط شانزده تن که لباس پولیس در تنداشتند، توقف داده می شوند و به مردان گفته می شود که موتر آنها مشکوک است.


دزدان در جامه پولیس زنان را در باغی در همان نزدیکی انتقال داده و مردان را بازرسی می کنند.پول، موبایل، ساعت و زیورات زنان را گرفته و به زنان هم تجاوز می کنند. این حادثه در نیمه شباتفاق افتاده و یکی از فجیع ترین حوادث در افغانستان بوده است.


کسانی که دست به چنین جنایات می زنند آدم های بی بند و باری هستند که از زندان ها بدونمجازات رها می شوند. از یکطرف جنایت کاران دستگیرشده و روانه زندان می شوند اما از سویدیگرهمین زندانی ها با پول و رشوه از پشت میله های زندان رها شده فرار می نمایند که با تآسفبعد از آن باز هم به جرم و جنایت خود ادامه می دهند.


به باور کامل گفته می توانم که افرادی که در جنایت پغمان دست داشتند افرادی اند که قبلا هم درجنایات زیادی دست داشته اند.


بدون شک چنین افراد تکیه گاه مطمئنی برای انجام خیانت هایشاندارند. آنها عضویت در سازمان های بزرگ مافیایی را دارند.


شاید از این گونه حوادث حتی بدتر همدر گوشه و کنار کشور رخ داده باشد اما حادثه پغمان به صورت گسترده افشا گردید.


فساد در ارگان های دولتی به صورت عمده ایی وجود دارد. داشتن بلند منزل ها و ساختمان هایتجارتی، موتر های قیمتی، موبایل و کمپیوترهای گران قیمت،


موبل و فرنیچر مردم آلوده به فساد را بهپول زیاد عادت داده است. آنها به پول کم قناعت نکرده روز به روز به تعداد افراد دزد، رهزن و قاتلافزده می شود.


فرار و رها شدن جنایت کاران از چنگ قانون هم کار را بیش از حد دشوار ساختهاست. یگانه راهی که می تواند سد راه افزایش این گونه جنایات گردد،


همانا دستگیری این افراد وسپردن آنها به قانون است تا از این طریق به سزای اعمال شان برسند. تا درس عبرتی باشند همبرای خود شان و هم برای


بقیه جنایت کاران.


پغمان یکی از تفریحگاه های مهم برای مردم کابل است. خانواده ها روزهای تعطیل شان را با تفریحو میله در آن جا می گذرانند.


بعد از این حادثه مردم جرأت رفتن به پغمان را ندارند.


به امید روزی که جنگ، تجاوز، قتل و خشونت از کشور ما ریشه کن شده و مردم بتوانند در فضایآرام در تفریحگاه ها به سیر و سیاحت پرداخته


از رخصتی های شان لذت ببرند.About the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160