صلح وآشتی

Posted on at


 


صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته باشد در یک کشور تمام مردم آن تیت وپرک میشوند. هر جامعه به صلح وآشتی ضرورت دارد اگر صلح نباشد اتحاد واتفاق در آن کشور از بین میرود .


 


 


واگر صلح نباشد مردم کشور مانمی توانند به آرامی زنده گی کنند وهیچ کس نمیتواند که به تحصیلات خویش ادامه دهند .ماباید همیشه کوشش کنیم که در کشور ما صلح باشد. تا همه ما به آرامی زنده گی کنیم وبه تحصیلات خویش ادامه دهیم. همه هموطنان ماباید کوشش کنند که صلح در کشور ماببار بیاید صلح بهترین نعمت خداوندی است .انسانها بدون صلح وآشتی نم توانند که درست زنده گی کنند. مثال ما یک خانه را بحث قرار میدهیم اگر در یک خانه آرامی وجود نداشته باشد. 


 


تمام افراد آن خانواده از هم می پاشد پس صلح بهترین نعمت است صلح  به انسان خوشی می دهد وانسان رااز هر گونه بد بختی ها نجات میدهد پس ماباید دست به دست هم بدهیم ودر کشور خود صلح می آوریم صلح مایه افتخار هر فرد افغان است هر فرد جامعه به صلح ضرورت دارد ما از جنگ خسته شدیم ماصلح میخواهیم نه جنگ دیگر ما نمیگذار یم که مات داشته باشیم جنگ بس است،About the author

160