نسل جوان در جامعه ي افغانستان، كه افكارشان فقط در حد يك خيال گذاشته شده است

Posted on at


 با تأسف افغانستان تا اكنون از جمله كشور هاي است كه افكار نيك و سازندهء جوانان آن بسته در زنجير


هاست ودر حد يك خيال باقي مانده استباوجوديكه نسل جوان كتلهء بزرگي از نفوس افغانستان را مي سازد ، وجوان و نيروي كاري آنها در


پيشرفت وشگوفايي افغانستاني كه عاري از همه ابعاد نژادي ،قومي ،لساني و مذهبي باشد نقش بسزاي دارد .


ولي چالش هاي تعصبي است كه مانع بروز و عملي شدن افكار اين نيرو مي شود وقتي مي خواهند از افكار


نوين شان در ساختن مفكوره ها و دادن ذهنيت ها براي مردم شان استفاده كنند بزرگ مرداني كه از لحاظ


سن و سال بزرگترهستند به دليل داشتن تجارب و بزرگ بودن خود شان ، مانع صدا هاو تطبيق افكار


عالي جوانان مي شوند ، از فاميل ها آغاز بلاخره تمام اجتماع جوان را مانع مي شوند كه اين حالت در


عصر كنوني به كثرت جاري است.واقعا" هستند جواناني كه افكار عالي و سازنده ي دارند ولي بمجرد بلند كردن صدا تنبيه رواني مي شوند و


يا هم اهميتي به مفكوره هاي شان داده نمي شود.


افغانستان كشوري است كه مشكلات و جنگهاي فراواني را پشت سر گذشتانده است كه تا اكنون دچار همين


مشكلات و كشمكش ها است و دليل اين كشمكش ها هم تعصبات داخلي و مداخلات بيروني است با اين حال نياز به


افكار و كاري داريم كه كه سازندهء افغانستان سربلند و پيروز باشد نه فقط مهيا كردن زمينه براي زيستن ،نجات


از مرگ وياهم فرار از خطر گرسنگي .


 هدف اين نوشته هم جواني است كه كه آراسته با زيور علم و مفكوره


هاي سازنده است نه تعصبات ويرانگري كه گذشت و جاري است. پس به اين دليل بايد روي اين نسل اعتماد و


سرمايه گذاري شود تا باشد كه منفعت اينن سرمايه گذاري ها سازندهء


افغانستاني است كه در برگيرندهء معيارات جهاني اعم از لحاظ سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود 


و اين چنين افغانستان جامعه ي عاري از ترور و دهشت، كشت مواد مخدر، انواع فواسد اخلاقي، فساد


اداري، خشونت عليه زن، رهايي اطفال از كارهاي اجباري و خارج از توان شان، حاكميت قانون،


جايگزني ضوابط بر روابط، سپردن كار به اهل آن ، فقر و بيكاري و عاري از مشكلات ديگري كه


افغانستان با آن سر دچار است ، خواهد بود


بلاخره اين چنين افغانستان داراي نسل هاي خواهد بود كه درتلاش ساختن افغانستاني باشند كه محيطي براي صلح


و آزادي، صميميت و هم گرايي، پيشرفت وترقي، واحد و مستقل و دور از همه تعصبات باشندوهمچنان داراي


زعيمي خواهند بود كه افكار را در حد خيال نه بلكه در زمينه عمل پياده كند زيرا جوانان امروز افغان خواستار به


قدرت رسيدن مفكوره ها، بر نامه ها و پلان هاي شخص كانديد هستند نه خواستار به قدرت رسيدن خود شخص آن


هم از روي تعصبات قومي و لساني كه متأسفانه در جامعهء ما جاري است و حقي را كه جوان دارد مستحق اش


نمي دانند و جوان افغان در چنين وضعي به سر ميبرد.


بناء" مي توان گفت كه افكارسازنده ي نسل جوان افغان فقط در حد يك خيال گذاشته شده است


.


نويسنده: فرشته رازبانAbout the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160