محیط زیست

Posted on at


                                                         

محیط زیست باید جای باشد که خیلی تمیزباشد چون دران محیط ما وشما زندگی میکنیم وباید ان محیط خیلی پاک باشد تا ما وشما زندگی کرد بتوانیم ونه این که محیط خود را الود یا خراب بکنیم که نتوانیم دران محیط زندگی کرد بتوانیم باید یک محیط باید خیلی پاک وتمیزباشد باید طوری که خانه خود را پاک وتمیزنگهداری میکنیم باید محیط

بیرون را هم پاک وتمبزنگهداریم  چون که پاک وتمیزباشد تا به مریضی دچارنشیم چون انسان زیادوقت مریضی را ازمحیط میگیرد وما انسان ها باید محیط خود را پاک وزیبا نگهداریم تا به مریضی ها گوناگونی مبتلا نشیم محیط زیست یک جای خوبی می باشد که باید ازان به طوردرست نگهداری کنیم چون وضیفه هرشخص می باشد

که ازمحیط زیبای خود باید به طوردرست مراقبت بکند چون ان شخص هم درهمان محیط زندگی میکند  باید ان محیط را به طور خوب واحسن نگهداری بکند ازهرگونه الودگی ها باید برای هرفردگفت شود که ازمحیط خود نگهداری بکند تادیگر الودگی درمحیط نباشد وپاک باشد ازهرگونه الودگی ویک شهرخوب وپاک داشته باشیم

 

بعضی ازشهرهای افغانستان خیلی پاک وتمیزمی باشد وباید درهرگوشه ازشهرسطل ها ماند شود تا شهروندان چیزهای که مورد ضرورت نیست  دران سطل بندازد تا توسط موترهای شاروالی بیرون ازشهرانتقال دهد وسالانه زباله های زیادی ازسطح شهربیرون بورد می شود ودران جاه دفه می شود وهرروز ازسطح شهرزباله

 

های زیادی جمع اوری می شود توسط کارمندان شاروالی شهرهرات چون یک شهرخوب وپاک می خواهیم باید پاک نگهداری کنیم ازشهرخود اگریک شهرپاک وتمیزمی خواهیم  باید دست به دست هم بدهیم تایک کشورزیبا داشته باشیم وهم یک شهرخوب وپاک داشته باشیم  چون افغانستان یک کشورزیبا است وباید پاک بسازیم کشورخود را ازهرگونه الودگی افغانستان قلب اسیا است باید قلب اسیا پاک باشد وقلب باید پاک باشد                            About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160