معرفت با انترنیت

Posted on at


انترنیت چیست؟


انترنیت یک شبکه جهانی را گویند که از هزاران کمپیوتر و شبکه های جهانی ساخته شده باشد.هیچ کسی دقیق نمیداند که به تعداد چند کمپیوتر در شبکه انترنیت وصل است اما انقدر گفته میتوانیم که بشتر از ملیونها کمپیوتر با هم دیگر در شبکه انترنیت وصل میباشند.یک کاربر انترنیت میتواند خدمات جهانی را توسط انتر نیت بدسترس قرار دهد که عبارت از پست الکترونیکی، اخبارمهم ، فرستادن اسناد ،خریداری وغیرهکمپیوترهای که با شبکه انترنیت وصل اند میتوانند خدمات ذیلرا اجرا نمایند.


Electronic Mail- پست برقی


World Wide Web- شبکه پهنای جهان


 1-(World Wide Web) شبکه پهنای جهان


 (WWW) شبکه پهنای جهان جدید ترین خدمات انترنیتی میباشد که بر بار اول در سال 1989 اخترا گردیده است.


 (WWW) شبکه پهنای جهان دارای متن، صدا،تصویر،تصویرهای متحرک و تصویرهای


تیلویزونی میباشد که توجه کاربرها را بخود جلب مینماید


 (WWW) شبکه پهنای جهان ضرورت به آموختن فرمانهای زیاد ندارد شما میتوانید به بسیار


ساده گی خدمات تهیه شده را در پرده کمپیوتر تان دیده و استفاده نمایند


 


(Web Page) صفحه شبکه


صفحه شبکه یک صفحه انفرادی معلوماتی انترنیت است که دارای محتویات زیاد خوب و دلچسپ از متن، تصویر، تصویرهای متحرک و غیره مباشد


در اینجا میلونها صفحه ویب موجود است که توسط ویب ساید دیزاینرها تهیه وترتیب میگردد.


web Browser جستجوگر


جستجوگر یک پروگرام نرم افزار بوده به حیث یک میانجی در بین کاربر و شبکه پهنای جهان  فعالیت میکند. که کاربر را قادر به دیدن صفحات ویب میسازد


 (Web Page) طریقه جستجوصفحه شبکه


 را دو بار فشار بدهید Internet Explorer) اول جستجوگر انترنیت بنویسید.  Web Pageدر میله آدرس که در قسمت بالای جستجوگر انترنیت قرار دارد آدرس صفحه شبکه بعداً دکمه انتر یا کومنده را در کی بورد فشار بدهید.


و به این شکل یک صفحه باز میشود و این همان صفحه است که شما در میله آدرس نویشته بودید.


 


پست الکترونیکی چیست ؟


پست الکترونیکی  یک سیستم ارتباط و بدون کاغذ میباشد که ما را توانای میبخشد که از هر نقطه جهان پست را اخذ و به هر نقطه جهان  ارسال کرده بتوانیم.


برای استفاده از پست الکترونیکی ضروری است که یک حساب پستی  بسازیم


(E-mail )فواید پست الکترونیکی  


 یک سیستم سریع ، آسان و اقتصادی برای ارسال و اخذ نمودن) (E-mail)پست الکترونیکی


پیغامها میباشد.


شخص اخذ کننده پیغمام ارسال شده ما رادرهرنقطه جهان که باشد دریک وقت کوتاه یعنی چند ثانیه بدست میاورد و لازم نیست که آن شخص در حالت استفاده انترنیت باشد هر گاه که به انترنیت دسترسی حاصل کند میتواند پیغام خود را بدست بیاورد.


یک پیغام را میتوانیم به یک گروپ چند نفری در یک زمان ارسال نمایم.


 میتوانیم آواز، تصویر، و غیره را ارسال نمایم.(E-mail) توسط پست الکترونیکی 


نوت:


اگر ما بخواهیم توسط پست خانه یک خط ارسال نمایم باید اول یک کاغذ بگیریم و بعداً آنرا به پاکت نامه انداخته به پست خانه برده و یک تاپه خریداری نمایم و به پست خانه نامه خود را تسلیم نمایم که شاید رسیدن آن به آدرس ذکر شده چند روز را در بر بگیرد اما پست الکترونیکی تمام این وظایف را در چند لحظه اجرا میکند


(E-mail Address) آدرس پست الکترونیکی 


 یک پیغام را ارسال نمایم باید آدرس پست (E-mail)اگر بخواهیم که از طریق پست الکترونیکی


   الکترونیکی آن شخص را داشته باشیم که برایش روان کنیم


آ) شامل دو بخش میباشد.E-mail)آدرس پست الکترونیکی


1- اسم یا تخلص شخص


2- اسم دمین.


((Sananaseri)) (E-mail) مثال از آدرس پست برقی


 


(Creating E-mail Account) ساختن حساب پست الکترونیکی 


گام های ذیلرا اجرا نماید. (Yahoo) برای ساختن یک حساب یا آدرس پست الکترونیکی یاهو


.دو بار موس را فشار دهید (Internet Explorer) بالای انتر نیت جستجوگر


 نوشته کرده و در کی بورد دکمه انتر یا کومنده را www.yahoo.com بعدآ در آدرس بار


.کلیک کنید فشار دهید.Email بالای Yahoo در صفحه.را فشار دهید Sign Up Now در صفحه بعدی برای ساختن حساب الکترونیکی جدید دکمه


 


. را انتخاب کنید Free yahoo mail بعداً صفحه که ظاهر میشود در آن را فشاردهید . Submitفارم را که ظاهر میشود خانه پوری نماید و دکمه


 


آنرا فشار دهید و حساب الکترونیکی یا Submit در قسمت آخر این صفحه دکمه است بنام


 تهیه میگردد.Email Address 


(E-mail) استفاده از پست الکترونیکی یا


وقتیکه بخواهید با پست الکترونیکی کار نماید یعنی از ان استفاده نماید باید طریقه ذیلرا تعقیب نماید


دو بار موس را فشار دهید Internet Explorer بالای انتر نیت جستجوگر


نوشته کرده و درکی بورد کلید کومنده را فشار دهید.www.yahoo.com بعدآ در آدرس بار فشار دهید Email بالای Yahoo در صفحهبنویسید ودکمه Password  را با کود یا Email Address در اینجا آدرس الکترونیکی یا


 را فشاردهید Sign In فشار دهید Inbox در انجا برای خواندن خط های تان بالای دکمه در انیجا صفحه که ظاهر میشود تمام خط های شما در آن میباشد هر کدام آنها را که خواسته باشید بخوانید بالای آن دو بار فشار دهید باز میشود و خط تان را خوانده میتوانید


Email ارسال کردن یک پست الکترونیکی


گام های ذیلرا تعقیب نمائید (E-mail) برای ارسال یک خط از طریق پست الکترونیکی 


 را فشار دهیدCompose در صفحه ذیل دکمه


 


وقتیکه صفحه به شکل ذیل ظاهر شد در آن خط خود را با آدرس پست الکترونیکی شخص بنویسید و دکمه را درقسمت بالا قرار دارد فشار دهید Send بنام و به این صورت خط شما به آدرس مذکور فرستاده میشود و آن شخص میتواند آنرا در هر نقطه جهان که باشد بدست بیاورد


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160