حافظه

Posted on at


ف

حافظه

میان پدیده های ادراکی وپدیده هایکه ،درحافظه ازآن بحث می شود سر حدروشن موجودنیست .مثلأن وقتی یک تصویربریک شخص نشان داده می شود وازوخواسته می شودنکاتی راکه قبلأدیده است آن را وصف کند.درین صورت خطاهایکه مرتکب می شودآن را به نام حافطه او نسبت داده ویا به ادراک اوبه  هرصورت می توان کفت بسیار اصولیکه درمورد ادراک از آن بحث می شود درمورد حافظه نیز صدق می کند

.

اگرچه ظاهرأ قسمتی اموری که روانشناسان درمودر یادگیری وحافظه کشف کرده اند ،به چگونگی سیستم سلسله اعصاب بستگی دارد اما حافظه نیز مانند ادراک از عامل اجتماعی متاثر است.

درین مورد می توان از آزمایشی راکه زیلیک انجام داده است یادآورشد

.

این دانشمندان برخی از پارچه های ادبی راکه درمان های مختلف راجع به زن درآن قضاوت های به عمل آمده بود به یک تعداد مرد وزن نشان داد ویک هفته پس ازین واقعه محقیق از آزمایش شنونده گان خواست عباراتی راکه برای شان نشان داده شده بود بازگوکنند،نتیجه نشان داد که زنان بیشتر عباراتی را بیان داشتن که موافق به با ایشان بود ،درصورتیکه مردان بیستر عباراتی را به یاد دا شتن که به ضد زنان بود تحقیقاتی زیادکه درمودر مورد حافظه صورت کرفته نشان می دهد که ذهنیت شخص درباره پدیه هاحوادث وواقعیات درمودر به حافظه ماندن زیاد اهمیت دارد

.

به طور مثال لوین ومورفی دودسته محصلین راکه یک دسته آن طرف دار شدید کمونیست ها ودسته دیگر مخالف سرسخت آنان بوده اند برای تحقیق انتخاب نمودن برای هرگروپ نخست یک متنی راکه رنک خاص نداشت به طو آزامایش به کار برد نتایج آمایش برای هردودسته قابل مقایسه بود وبعد از آن برای هر دوسته دومتن مختلف راکه یکی آن ضد کمونیست ودیگر آن موافق به آن بود بکار برد

.

نتیجه نشان دادکه گروی موافق با کمونیست ها متن موافق را بیستر به خاطر سپرده اند.وگروی دیگری متن ضد کمونیست هارا بیشتر بخاطر سپرده اند .

این تنیجه گیری به نظر یکی از دانشمندان مبنی براینکه "عمومأآنچه یاد آن خوشایند نیست فراموش می شود "مطابقت دارد.

نویسنده :جوادنورزی

 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160