زکات دادن

Posted on at


زکات و اوصاف آن در اسلام


زکات چهارمین بنای اسلام عزیز می باشد و خداوند ما را به انجام آن مارا امر فرموده است وبر هر مسلمان واجد شریط فرض می باشد


.


وقتی سخن از زکات میشود، افکار مسلمانان از دغدعه های حرص و آز پاک شده و همه تسلیم یک حکم واحدی میشوند تا از همه زیان ها خود را نجات دهند.


آری ! زکات پاک کننده اموال و دارای های مومنان می باشد خدای پاک تربیه کننده تمام مخلوقات است. او مارا به آنچه دستور داده و از آنچه منع فرموده است : در حقیقت مارا تحت تربیه و پرورش قرار داده است. از طرفی زکات سبب دست گیری مساکین شده و مارا از حال ایشان آگاه می سازد.


هر دستور خداوند (ج) دارای هزاران حکمت ، شفقت و خیر و برکت است. در قرآن عظیم الشان راجع به زکات آیات مبرهن و آشکاری وجود دارد که فرض بودن زکات را ثابت می کند.


زکات دنیای خیر و برکت را در مال و منال مسلمانان سرازیر می کند اینست نتیجه فرمانبرداری خدای توان بخش که پروردگار مهربان و آموزگار عالم هستی است.


آنچه او گفت غیر آن کردن               نیست سودی بجز زیان کردن


آنچه او گفت آن کنیم همه                 طاعت او بجان کنیم همه


پس باید ما به تمامی فرموده های خدای پاک احترام بگذارم تا باشد که خداوند بزرگ و مهربان از ما راضی باشد و تا باشد از طریق این کار هم ثواب به خود کمایی کنیم وهم دستگیری و کمکی به فقیران شودو یک ضرب المثل همیشه به یادم است ::ککه هم خدا راضی و هم بندهAbout the author

160