زمستان

Posted on at


زمستان فصل زیبایی، فصل سرما.... آیا چگونه میتوانیم زمستان را توصیف کنیم!؟ زمستان فصل پیر شدن سالست؟ و یا فصل آغاز زندگی؟ درین فصل زمین لباس سفید میپوشد و برای زندگی جدیدش آماده گی میگیرد. زمستان فصل محبت است، فصلی که انسانها از آن راه و رسم زندگی و محبت را بیاموزند. حتما میپرسید چگونه آسمان گوهر های سفیدش را به زمین، و زمین را زنده میکند؟ و زمین هم با کمک آفتاب همیشه زنده آب هایی که از دل او جوشیده را به او هدیه میدهد؟ و این چنین است که رابطه دوستی و محبتشان حاصل شدن گل ها ، درختان و هزاران موجود زنده میباشد. حالا!! زمستان  واژهء برگرفته از معانی مختلف چون فصل سرما، یکی از شاخه های سال، چون نباشد بهاری نیستزمستان در کشور های مختلف نظر به اراضی زمین فرق میکند. در بعضی کشور ها شروع زمستان با خشکی، در بعضی دیگر با باریدن باران آغاز میشود. در افغانستان زمستان عمدتا به 100 روز یا بیشتر از آن میرسد و مردم این مملکت پیش از پیش آمادگی خود را میگیرند مثلا: مواد خوراکه، مواد برای گرم کردن و جای زندگی راحت تهیه میکنند، و همچنان برای محصلین و متعلیمین فصل رخصتی به حساب آماده و برای غریبان فصلی است که به سختی سپری میشودبعضی حیوانات درین فصل به خواب زمستانی میروند مثل خرس. ولی بعضی ها میگویند "زمستان فصلی است سرد ولی گرم"بلاخره این فصل آماده گی برای فصل زیبایی بهارست. زمستان فصلی است که طراوت و تازه گی را میسازد و این رابطه برای همیشه پا برجا بوده و خواهد بود. رابطهء که سال های سال به صورت دورانی ادامه داشته و خواهد داشت. این دوران فصل ها دورانی است، که با هر دور یک سال از عمر گرانبهای ما کاسته شده و سن ما رو به زمستانی شدن یعنی پیری نزدیک میشود"نجیبه بنت نجیب الله  از مکتب هاتفی"About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160