سازمان ناتو تغییرهای بوجود آمده جهانی 99

Posted on at


آقای فاگ راسموسن, سردبیر ناتو در چتم هاوس در لندن سخنرانی میکند. ناتو ایجاد شده است تا امنیت متحدانش را تامین کند. به این اساس برای انجام وظیفه اش تلاش خواهد کرد تا جاییکه ممکن باشد و همچنین برای تامین امنیت جهانی. تغییرات زیادی در سطح جهانی بوجود آمده است. روسیه با اقدام های غیرقانونی خود و مداخله در اکراین تلاش دارد تا نقشه جهان را از سر ترسیم کند و روابط جهانی را دچار تغییر کند.سازمان ناتو باید ماموریت خود را در افغانستان موفقانه پایان دهد. ائتلافیکه در افغانستان برای مبارزه با دهشت افگنی ایجاد شد یکی از بزرگترین ها در تاریخ صلح بشر بوده است. این اقدام این کشور را تغیر داد, بهداشت, رسانه ها, آموزش و پرورش و حقوق بانوان را دچار تغیر کرد. انتقال مسالمت آمیز قدرت در حال سپری شدن است. ناتو باید دفاع جمعی را تقویه کند. دفاع جمعی باید بر اساس تهدید ها, امکانات و شرایط موجود باشد. ناتو باید در سطح جهانی مسوول بماند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 1972
160