امتحان کانکور

Posted on at


امتحان کانکور یکی از مهم ترین و پر هیجان ترین امتحانات بشمار میرود. امتحان کانکور بعد از صنف دوازده هم اخذ میگردد و شرط آن داشتن سند فراغت صنف دوازدهم میباشد. تمام شاگردان از خود سعی و تلاش بخرج میدهند تا در امتحان مذکور اشتراک ورزند و حتی بری بیشتری از شاگردان بخش مهم زندگی شان را احتوا می نمایددر حقیقت امتحان کانکور شروع یک زندگی جدید همراه فعالیت های جدید میباشد. درین امتحان سرنوشت یک شخص رقم زده میشود و زیادتری از شاگردان آرزو های والای دارند و میخواهند که در آینده اشخاص نامدار و با نفوذی باشند. از همین سبب وقتی شامل مکتب لیسه میگردند سعی و کوشش روزانهء شان را در عرصه مضامین بیشتر میکنند تا اینکه نمرهء والایی را در این امتحان سرنوشت ساز اخذ نماین و به آرزو هایشان برسند. اما بعضی از شاگردان به اثری بی توجهی یا مشکلات زندگی شان، نمیتوانند که به امتحان مذکور آمادگی عام و تام را بگیرند، حتی بعضی شان درست تصمیم گرفته نمیتوانند که چی باید کرد آیا امتحان بدهند یا خیر. و زیاد هیجان زده و مظطرب هستندبلاخره اینکه امتحان کانکور زیاد استرس آور میباشد و تمام اشخاصیکه قصد امتحان دادن را دارند نباید کدام شک و تردیدی و یا کدام استرس و دودله گی را برایشان راه دهند تا اینکه با خیال راحت بتوانند از امتحان کانکور رد شوند. امتحان کانکور در ظرف چند ساعت و با داشتن چندین سوال راه اندازی میگردد. هیجان و مهمیت این آزمون در این است که نه تنها یک کتاب و یک صنف بلکه زحمات چندین ساله یک شاگرد را به نمایش میگذارندو یک شاگرد نتیجهء زحمات چندین سالهء خود را در امحتان کانکور آزمایش مینماید. تمام افرادیکه میخواهند در امتحان کانکور اشتراک ورزند، باید سطح آگاهی خود را بلند ببرند و بصورت کامل مضامین شان را مطالعه کرده ، درباره انواع استرس معلومات حاصل نموده ، بالای خود باور داشته و برای شان انرژی منفی را بوجود نیارند بخاطریکه خود باوری و ساختن استرس از خود رکن اساسی موفقیت بشمار میرود
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160