معلم

Posted on at


اگر بخواهم به ارتباط مقام معلم محتصر چیزی بگوییم و بنویسم در چند واژه، صفحه و حتی کتب گنجایش نخواهد داشت. ولی باز هم در تعریف و توصیف معلم مختصرا نظریات و افکار خود را بیان میدارم. از اولین معلم در روی زمین، یعنی بدو عالم بشریت مبلغ دین و روش خداوندی به بنده گان خداوند، یعنی حضرت آدم "ع" و تا آخرین پیامبر معلم اسلام حضرت محمد "ص" خاتم الانبیا و تا به حال به زمره معلیمین اضافه میشوند و این سلسله از دوران پیامبران به ما منتقل شده استمعلم به آموزگار، کسی که اذهان را روشن میکند، شمع فروزان، درخت پر بار که شاخسار های خود را میپروراند و کسی که خود را آب کرده تا اطراف خود را روشن نگهدارد. مقام مقدس او قابل تقدیس و صبرش ستودنیست. زیباترین واژه نام اوست که نباید هرگز آنرا فراموش کرد. اوست که جامعه و دنیا را از ظلم، جهل، نادانی و تاریکی نجات میدهد و باعث آگاهی علم میشود و نباید زحماتش فراموش شوداز اولین مرحلهء طفولیت که وا رد عرصهء شناخت خود شدم، و با قدم های لرزان و با ذهن پر از سوال وارد عرصهء اجتماع و خانه دوم خود (مکتب) شدم تو بودی ای معلمم!! که با عزم محکم، استوار و درست مرا یاری کردی تا توانستم از تمام این پیچیدگی ها و سوالاتی که با خود داشتم موفق شوم و همه مشکلات را به سادگی سپری نماییم. تو بودی که با دستان مهربانت نازیدی، پروراندیم و کمکم کردی که بتوانم از گمراهی و از دوران بی خبری خارج شوم. عامل مهمی در زندگی ام بودی که من میتوانم بحیث الگو ام از تو یاد بگیرمتو با صبر با من برخورد کردی . آموختی که باید صبور باشم و هیچ وقت نا امید نشوم، و به چیزی که یخواهم برسم. تو بودی که برایم فهاندی که همیشه از با اعتماد، توکل به خدای عالمیان، بدون تکبر و غرور کار هایم را پیش ببرم. تو بودی که این همه سرمایه و ا ندخته هایت را به دسترسم قرار دادی و با آفریده های خداوند متعال آشنایم کردی. من هیچ وقت محبت ها و خوبی هایت را در هیچ عرصهء از زندگی فراموش نمیکنم"سجیه محمد حسین از مکتب هاتفی"About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160