استخوان Bone

Posted on at


استخوان Bone


استخوان یک نسج منضم سخت می باشد واجزای آن را حجرات وماده بین و الحجروی تشکیل میدهد.


درترکیب استخوان نمک وکلسیم وجود دارد. پروسه استخوان سازی شامل دومرحله میباشد 1-ترمیم 2- تخریب عملیه ترمیم در زمان تولد دربدن صورت میگیرد وعملیه تخریب بطورمداوم در استخوان وجود دارد ونظربه سن های مختلف فرق میکند ودردوران متوسط زندگی هردو عملیه بطور مساوی قرار دارند.پوش استخوان :


ازدوطبقه ساخته شده 1- پوش داخلی که بنام endosteum یاد میکنند 2- پوش خارجی آنرا periosteum یادمیکنند.


نموی استخوان :


استخوان هابدوشکل نمومیکنند 1- طویل شدن که طول آن زیاد میشود 2- عریض یاپهن شدن که قطرآن زیاد میشود ونموی استخوان بشکل معکوس انجام میشود . استخوان قدرت انقسام ندارد وخاصیت ارتجاعی هم درآن وجودندارد.وظایف استخوان :


استخوان هادربدن وظایف مختلف دارند 1- وظیفه استنادی دارند که به استخوان مقاومت میبخشد 2-وظیفه تحرکیت –که سبب حرکات مختلف بدن میگردد 3- کنترول هورمون هاموازنه هورمون ها را کنترول میکنند 4- محافظت قسمت های مختلف بدن را از صدمات محیطی حفظ می نماید.


تاثیر فکتورهای مختلف بالای استخوان :


یک تعداد فاکتورها بالای استخوان سازی بدن موثراند که شامل 1- فکتورهای غذایی 2- فکتورهای جنتیک 3- فاکتورهای هورمونی می باشند.فکتورهای غذایی-بالای منرال ها ,پروتین ها و ویتامین ها تاثیر دارند که ویتامین های آن شامل ویتامین A , ویتامین C  و ویتامین D میباشند.


پروتین های آن شامل امینواسیدها می باشند که باید به  تعداد کافی در غذا موجود باشند اگر مقدار آنها کم باشد سبب یک تعداد تشوشات در بدن میگردند فاکتورهای جنتیک در شروع وختم پروسه استخوان سازی در بدن تاثیر می گذارند فکتورهای هورمونی هورمون توسط  غدوات افراز میگردد وشامل هورمون های تا یراد ,پاراتایراد , هایپوفیزوغدوات جنسی میباشد. وقتیکه یک استخوان می شکند در آن خون ریزی رخ میدهد .استخوان ها در دوران مختلف حیات سبب یک تعداد تغیراتی می گردند .


 پیری :


در زمان پیری مقدار کلسیم در بدن کم می گردد در خانم ها بعد از سن 40 سال و در مرد ها بعد از سن 60 سال این عملیه رخ میدهد و موجب پوکی استخوان می گردد و پوکی استخوان را بنام osteoporosis  یاد می گردد .


Atrophy:


زمانیکه خون به استخوان ها نرسد و از استخوان به طور مناسب استعمال نگردد سبب atrophy  دربدن میگردد.


Tumor:


زمانیکه استخوان ها به طورغیر نورمال رشد می کنند سبب بوجود آمدن تومور می گردند که تومور استخوانی را بنام  osteoma  یاد میگردد.


 About the author

nilofarnaimi

نعيمي متولد شهر كابل و يك تن از اعضاء اين پروژه

Subscribe 0
160