د ښکلا پسی _ په بل مخ ښکلا _ مستنده فلم د برینت هاف “Brent Huff” باندی

Posted on at

This post is also available in:

تیره هفته ښاغلی برنت هاف “Brent Huff” د مستنده کارگردان " د ښکلا پسی _ په بل مخ ښکلا " ما ته یی پیغام راوستوا او زه یی د نوی مستند جوړولو نه باخبره کړم او د هغو کتلو پیشنهاد یی ماته راکړو. و می کتلو د انجونو او هلکانو ځواناو مور او پلار ته چی مدل وو چی د خپلی علاقی دنده پوهیږی, د دغه فلم کتلو ته توصیه کوم. زه د 16 کلنو انجونو او هلکانو احساس کله چی دا تجارت ته ننوځی دقیقا درک کولی یی نشم. مدل لیدل د بیرون نه جذابه, سرگرمه کونکی او د مالی نگاه نه د نړی ارزنده ترینه دنده شایی او په ورځپاڼو کی نمایش او قدم وهل د نمایش سکوی باندی ډیر زړه وړونکی. په ډیر محدوده وقت کی, شاید دارنکه اوسی اما د واقعیتو پوهیدل ا آگاهی د نورو تجربو په اړه ډیر مهمه دی او دا ټوله موضوع د ښاغلی برنت په مستند کی د ښکلا پسی راغلی ده.

ښاغلی برنت او د هغو تولید کونکو سره د ډیرو صحنو نمایش سره د ښکلا صنعت نه فوق العاده اثر یی جوړ کړی دی. موفقه, غیر موفقه مدلونه او هغو چی نوی پیل کړی دی, عکاسان او آرایش گران خپل ټول شخصی او غیر رسمی ډیر معلومات د خپلی زابطی په اړه د دغه تجارت سره په دغه مستند کی یی په اشتراگ کښښدی. زه واقعا د هغوشیانو نه چی د دغه صنعت فضا آشفته کوی په آسانه توکه می کښښندول. دا دقیقا لکه هغه کار دی کله چی می د انجلی مدل"Girl Model" فلم می وکتلو ومی کړو, د یو 13 کلنی اکراینی انجلی نه چی د مدل په حیث جاپان ته لیکل شوی وه تعقیبه وی یی,. اما که زوی می درلود هیله می درلوده چی هغه څوک نوی چی د هغو پسی وسی.

مهمه شی چی زه یی متاثره کړم او هیله لرم چی ټول هغه ځوک غواړی مدل شی دارنکه اوسی دا دی چی د یو واقعی کتنی سره دغه تجارت ته ننوځی. لکه هر یو بل رقابت د محدوده ښځو او سړیو تعداد به ومنل شی او ښه ژوند به دوی ته په نیویورک او میلان کی فراهم کړی. کله چی د ښځو او سړیو په اړه لکه گیزل”Gisele”, کیت”Kate” و کرستی”Christy” خبری کوی چی دوی تنها په تخلص یی پیژنی, تعداد یی ډیر محدوده دی او تاسو هم د هغو نه یو یاست. دوی په دغه صنعت کی دستعداد درلود او د مناسبه وقت او ځای کی وو. ښکلا صنعت مشقت آوره دی باید د نوری مناسبی فرصتو پسی متناسبی د خپل ځان سره  وکرځی. که په شوق د فیشن او ښکلا پسی یاست ځو ملیارده ځای به درته ولری.

که شوق کی د مدل کیدلو علاقهمد یی, امتحانه یی کړه, باید زیرکه اوسی په هغه صورت کی که مناسبه نه وو باید پوه شی چی ځه وقت خپله لاره تر نی بیله کړی. او البته فلم د ښکلا پسی واخله/کراه یی کړه او وکوره دی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trailer for "Girl Model" by Ashley Sabin and David RedmonAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160