چیست؟ Cartel کارتل

Posted on atاین واژه برای اکثر ما آشناست چنانچه بار ها از طریق رسانه ها، افراد حکومتی در زمان عقد قرارداد ها و بیانیه ها، سرمایه داران، تجار... شنیده ایم ولی بجز عده ای محدود، دیگران معنی و مفهوم آنرا نمی دانند.


کارتل اصطلاحی است که در مورد فعالیت های نا مشروع تجارتی خصوصاَ در کشور های سرمایه دار بکار میرود و مفهوم آن سازش و زد و بندیست که بین کمپانی های بزرگ تولیدی و بازرگانی برای انحصار تولید و توزیع کالا و جلو گیری از رقابت تولیدکنندگان کوچگ یا خارج از کارتل بکار میرود. کارتل ها یا همان شخصیت های حقیقی و حقوقی شامل این ویژگی با سهمیه بندی تولید یا کاهش عرضه یک کالای مخصوص، موجب افزایش قیمت آن جنس در بازار می شوند و در بعضی موارد برای پیشگیری از رقابت تولیدکنندگان کوچک یا همگروهان، با تولید انبوه و کاهش تعمدی قیمت؛ زمینه رقابت رقبای خود را منتفی میسازند و بعد از ورشکسته شدن رقبا دوباره به بالا بردن قیمت اجناس در بازار مبادرت می ورزند.


قابل ذکر است که کارتل ها تنها در سطح ملی عمل نمی کنند بلکه کمپانی های هم رشته در کشور های مختلف باهم دست یکی کرده کنترول تولید و نوسانات قیمت ها و کالا ها را در بازار های جهانی بدست میگیرند. هر چقدر دامنه اثرگذاری و موقف یک کمپانی بالا رود به همان اندازه دامنه فعالیت آن در سطح ملی و بین المللی نیز بالا میرود. نمونه خوب کارتل ها در کشور؛ رقابت قراردادی بعضی از رسانه ها در بعهده گرفتن پخش و نشر برنامه های ویژه است.


    
About the author

160