CBS NEWS. Magdalen laundries_ Women confined in convents. The Afghan perspective (DARI)

Posted on at


در جهانی که ما امروزه زندگی داریم، نظریات و عقاید مختلف در مقابل زنان وجود دارد و داشته که این نظریات را به قرن ها پیش ربط داد. در فرهنگ و تمدن یونان که زن ها را موجودات پلید میدانستن و آنها را از جمع انسان ها حساب نمی کردند بلکه زنان را از جمله شیاطین میشماریدن. زنها در زمان رومیان نیز وضعیت خوبی نداشتن چون این مردم هم زنها را از بشر خارج می دانستن و زنان را موجوداتی که برای خدمت به مردها خلق شده میدانستن و از آنها را به کارهای سخت و طاقت فرسا وادار می کردند. چون مردها اکثرا متاسفانه به این عقیده هستند که مرد نسبت به زنها برتری دارند. هیچگاه این مردم کند ذهن و بی درک نمیخواهند واقعیت را قبول کنند که زنان  نصف جامعه و تکمیل کننده بشر اند. بدبختانه این واقعیت ندیده گرفتن زنها از سال های قبل شروع شده و ادامه پیدا کرده که سبب از بین رفتن روحیه زنان گردیده. ما باید هیچگاه وفاداری و دوستی های عمیق زنها را نادیده نگیریم.ما باید همیشه این را به یاد خود بیاوریم که زن و مرد را خداوند (ج) آفریده و  هردو دارای حقوق مساویانه در اجتماع میباشند. این درست است که مردها نسبت به زنان قویترن ولی زنها چیزی را دارند که مردها با تمام قدرت و نیروی مدانگی خود آنرا ندارند و آن عبارت از دل صاف عشق خالص دلسوزی مادرانه نسبت به فرزندان خود که تمام مردها این خاصیت را ندارند. باید به این نقطه اشاره کنم که اگر از مجوع یک گروپ یک عضو آن خراب باشد ما نمی توانیم تمام گروپ را خراب بدانیم در این جهان تعداد زیادی از زنانی هستند که از دایره انسانی خارج شدن اند مانند تعداد زیاد مردها ولی ما تمی توانیم که بگوییم تمام زنها مانند هم اند.


راستی نگفتم که این فکر از کجا به سرم آمد که در باره زنان این مقاله را برای شما بنویسم. دیروز درسایت سی بی اس نیوز در مصاحبه های 60 دقیقه یک ویدوی کوتاهی را دیدم که واقعا متاسف شدم محتویات فیلم طوری است که در کشور ایرلند در مکانی که ازبیرون بسیار باشکوه بود ولی در درون جای بود که زنان و دخترانی زیاد منحیث زندانیان در آن مکان نگهداری می شدند و به آن مکان به عوض نام زندان نام (مگدلین لندری) را گذاشته بودند که این مکانها بصورت نمایدگی ها در قسمت های مختلف کشور کشوده شده بود. خوشبختانه آخرین مکان باقی مانده دو سال قبل از طرف مردم و اشخاص برزگ ایرلند بسته شد.(میری و جوسفین) دو خانم که هر دو سه سال عمر خود را این مکان گذشتاندن با کارهای سخت و تاقت فرسا که این کارها فقط نبود به گفته این دو خانم این دختر های جوان با وجود درست انجام دادن کارهای خود باز هم به بهانه های مختلف محکوم میشدند و جزای آنها هم مورد تجاوز جنسی از صرف صاحبان آن اماکن بود.


In this world that we are living there are many different ideas and theories against women. Theories are related to the several earlier centuries.


In Greek culture, they believed to Women as the evil creatures. They did not account women among the accumulation of human. They considered the women among the demons. Women in Roman times did not had a good situation of life as well as. Romanian believed that women were created to serve men.


They make the women to work hard in a long time without any enough food or time for sleep. We should always remember God has created man and woman and both have equal rights in society.I forgot to tell you why I have written this article for you. I have watched a video clip on www.cbsnew.com. It was about women who were made to work hard. And also they were used in sexual activates by forced. When I was watching that clip, I became very sad, I start asking myself why some people do such foolish actions against women. When you watch Afghanistan’s TV there is always news about killing women raping on women etc.


Let’s stop them


.About the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 0
160