Defeating the lack of Education in Afghanistan with Film Annex's Social Media Curriculum.The Afghan perspective(Dari)52199

Posted on at


مبارزه با کمبودات آموزش و پرورش بااستفاده از برنامه های درسی و اجتماعی فیلم انکس


دیدگاه و شعار فیلم انکس سیاست نه ( فقط انترنت)  برای هر زن و مرد میتواند کمک کند تا از آزادی بیان حداکثر استفاده را نموده و برای خود پشتیبانی خوب مالی درست کند. به همین دلیل است که ما لست نمرات را طراحی کردیم، تا مردم  سراسر جهان بتوانند از خواب ها و رویاهای مردم جهان باخبر شوند.


 


هر کلیک روی محتویات رسانه اجتماعی فیلم انکس به حیث یک درس میباشد. و به اشتراگ گذاشتن هر وبلاگ گامی است برای آموزش بهتر دانش آموزان که همه اینها را میتوان در جدول فیلم انکس که در بالا می بینید مشاهده کتتد. که این  برنامه برای افراد خلاقی میخواهند مردم از مفکوره های آنها استفاده کنند ایجاد شده. که هدف اصلی فیلم انکس هم همین است و برای همین این برنامه را برای تمام مردم جهان ایجاد نموده است.


اعمار مکاتب در افغانستان با ایجاد صنف های کامپیوتر و اینترنت شروع می شود به خاطریکه هزاران متعلم مکاتب می توانند با اشتراک در برنامه های آموزشی و تعلمی اکادمی خان چیز های مفید زیادی بیاموزنند و همچنان میتوانند برای خود حمایت مالی خوبی بسازند. بدون در نظرداشت موقعیت بود و باش آنها.


ایرن گولفدن، مدیر خلاق و نویسنده در فیلم انکس، گرداننده سیتا دل رویا محبوب ، و تیم ما در ایالات متحده، ایتالیا، و افغانستان در حال شکل دادن به این برنامه درسی به حمایت از سیستم تعلیم و تربیه و اقتصاد افغانستان میباشند که برای  160.000 کودکان افغان زمینه را مساعد سازند تا به رویا های جهانی دست یابند.


For reading this page in English click hereAbout the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 0
160