Edit مينو

Posted on at


  Edit مينو 


: Skip blanks
کومند مذکور Cell  خالی جدول کاپی شده را در نقل دوم نمیارد.
یک جدول ایجاد مینمایم و در آن چندین عدد به شکل Column بنویسید از داخل آن یک یا دو حجره را سفید بگذارید همچنان یک جدول دیگر نیز ایجاد نمائید و در تمام Cell های آن عدد 10 را بنویسید حال جدول اولی را با موس Select نموده کاپی نمائید بعداً کرسر را به یک cell دیگر قرار داده فرمان Paste special را باز نمائید بعداً بالای کومند مذکور کلیک نموده و Ok را پرس نماید.


 


: Transpose
این قسمت محتویات کاپی شده را به جهت معکوس آن قرار میدهد مثلاً اگر محتویات بین حجره به جهت افقی باشند با انتخاب این قسمت آنرا به شکل عمودی جابجا میسازد و یا محتویات کاپی شده به جهت عمودی باشند آنرا به جهت افقی قرار میدهد.


 


: Paste link
این دکمه را برای ربط دادن دو جدول که هر گاه در اصل آن تغیر وارد شود در کاپی آن نیز تغیرات وارد شود. یک جدول دارای محتویات ایجاد ودیزاین نمائید همین جدول را Select نموده و کاپی کنید یک Cell سفید را انتخاب نموده فرمان Paste special را باز کنید و دکمه Paste link را فشار دهید.
حال اگر در جدول اصلی تغیرات وارد کنیم در جدول کاپی شده نیز تغیرات وارد میشود.


 


: Paste as hyperlink


این فرمان فایل ما را در هر پروگرامی که paste کنیم وقتی که ما در اصل آن تغیراتی وارد کنیم در فایل Paste شده ان نیز تغیرات وارد میشود.About the author

160