IT

Posted on at


 


آی تی در افغانستان:


نقش آی تی در افغانستان را بس کاری دانست که بحر را تحلیل نمود یعنی آی تی بخش علمی، فرهنگی ، ارتباطی و سننی ای است که در تمام ممالک جهان در رده ی اول قرار دارد.


چون این بخش در افغانستان جوان است یعنی نو ظهور نموده که از اوایل حکومت آقای کرزی شروع شده و به سرعت گراف آن به طرف بالا صعود می کند البته نمیشود که آنرا تنها در افغانستان در صعود بالا گفت، بل فکر می شود که آی تی امروز جهان را تسخیر نموده و جهان را به یک کلبه ی کوچک مبدل ساخته است که تمام مردم از همه نقاط دنیا باهم در ارتباط بوده و گویا در خانه ی خود نشتسته اند


خوب نقش آی تی در افغانستان به حدی امروز مطرح شده که حتی شخصی را که عدم دستر سی به چنین تکنالوژی ای دارد، نمیشود که انسان قرن 21 خواند.


امروز womensannexرا باید تقدیر کرد چون و اقعاً خدمات در این راستا داشته که از جمله ایجاد بخش های آی تی را در مکاتب افغانستان داشته که تا اکنون 9 مکتب را زیر پوشش کرده اما مکتب 10 ان که مکتب گوهر شاد هرات است مثال داد.آی تی را اگر مثال خوبی بدهم باید آنرا امروز به ستون فقرات جامعه ی امروزی بخوانیم ، چون امر می کنی و دستور می دهی و به آن واحد عمل میخواهی .


البته باید یاد آور شد که حمایت ها و کمک های وومن انکس  در شرایط امروزی کاری است که بی نهایت از آن یاد آور وتقدیر شود .


خوب میشود که این را یک جر ات بخشیدن و تمویل کردن وومن انکس به خاطر دختر ها وزنان افغانستان دانست و این کار در زمان امروزی کاری است که سنگ را از طلا بر آورد.


البته این حمایت ها و کمک های وومن انکس از تمویل، آموزش و حمایت های در بخش آی تی و غیره کارهای بوده که وومن انکس تا به حال در بیشتر از ده مکتب انجام داده است.


خوب در آخیر باید نقش womenannex را در افغانستان و در بلند بردن سطح دانش و آکاهی در قسمت تکنالوژی زنان، دختران و پسران یک نقش بررآزنده گفت چون با ایجاد این بخش ها تمام دختر ها وزنان که دست بالای از تکنالوژی در بیرون ندارند میتوانند که آنرا از مکتب که خود در آن درس میخوانند داشته باشد و این را یک امید برای داشتن یک افغانستان زیبا و آگاه دانست.


چون زمان امروزی را زمان از تکنالوژی خوانده اند.


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160