Love and Lie

Posted on at


Do not let your wait become habits of others.

Đừng để sự chờ đợi của bạn trở thành thói quen của người khác

Even a fish wouldn't get into trouble if he kept his mouth shut. Be careful with your words.

Ngay cả con cá sẽ không bị vướng vào rắc rối nếu nó cứ ngậm miệng lại. Hãy cẩn thận với lời nói của mình

Promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise.

Chỉ hứa những gì bạn có thể cho. Và cho nhiều hơn những gì bạn đã hứa.
Hình ảnh: Promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise.

<3 Chỉ hứa những gì bạn có thể cho. Và cho nhiều hơn những gì bạn đã hứa.
One day I am indifferent to you and you can feel it. Then remembered that I cared for you so much. But you've lost it ...

Nếu một ngày bạn thấy tôi thờ ơ, lạnh nhạt... Thì hãy nhớ rằng tôi từng quan tâm đến bạn rất nhiều. Nhưng chính bạn là người đã đánh mất điều đó...
Hình ảnh: One day I am indifferent to you and you can feel it. Then remembered that I cared for you so much. But you've lost it ...

<3 Nếu một ngày bạn thấy tôi thờ ơ, lạnh nhạt... Thì hãy nhớ rằng tôi từng quan tâm đến bạn rất nhiều. Nhưng chính bạn là người đã đánh mất điều đó...

 


TAGS:


About the author

VietBui

Hi everybody, my name is Viet Hoang, I am 22 and a student in Viet Nam.I was born and grew up in HaNoi. At the moment, I am living with my parents . But my english is so bad, so i come here and hope better. Nice to meet every…

Subscribe 0
160