Nỗi nhớ (miss)

Posted on at


Đôi khi chỉ cần một người hiểu mình

....

Hiểu mình thật sự ! Cần lắm một người thôi! người mà luôn sẵn sàng để tôi tựa mỗi khi buồn! mỗi khi tôi vấp ngã trong cuộc sống này..

Lắm lúc tôi nghĩ tôi cô đơn không phải vì tôi đang ở một mình mà là tôi cô đơn vì trong lòng tôi không có một người nào để thương...để nhớ!

.............................................................................

Sometimes a person just needs to understand their

....

I really understand ! Really only need one ! who is always ready for whenever I leaned sad ! every time I stumble in this life ..

Over time I think I'm lonely because I 'm not alone but I feel lonely because I do not have anyone to trade ... to remember !

....About the author

160