Pray always

Posted on at


The more we pray and lift up to God our daily activities , the more God will bless us spiritually , physically , psychologically , and even more material blessings .

When we pray , we acknowledge that nothing is impossible to GOD . 

" At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga , na sila'y dapat magsipanalanging lagi , at huwag mangalupaypay ; na sinasabi , may isang hukom sa isang bayan , na hindi natatakot sa DIYOS , at sa walang taong pinagpipitaganan :  At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao ; at siya'y naparoong madalas sa kaniya , na sinasabi , iganti mo ako sa aking kaalit ."   ( Luke 18:1-2 )

 

BE WITH GOD , marahil  , lahat tayo ay nakaranas na ng tunay na kaligayahan dahil alam nating sinusunod natin ang kalooban ng DIYOS .  

"Kung ang Diyos ay kakampi natin , sino ang laban sa atin ?  Siya , na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak kundi ibinigay dahil  sa ating lahat  , bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay ?   ( Roman 8:31-32  )

 

 

 About the author

160