Số 0! (number0(

Posted on at


Cuộc sống này nếu bạn không biết phấn đấu thì bạn sẽ chỉ là một con số 0

Nếu bạn cố gắn hết sức của mình thì chưa chắc bạn đã là số 10 nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ có được nhiều thứ hơn là số 0

Vậy bạn hãy chọn lựa đi

-------------------------------------------------------------------

This life if you do not know , you will strive to be a number 0

If you try to my best is not sure you have the number 10 , but make sure you get more than just the number 0

So you choose to go
--------------------------------------------------------


About the author

160