نصیحت های زیبای ازشکسپیر-shakespeare speeches

Posted on at


I always feel happy, you know why? 
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟Because I don't expect anything from anyone, 
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،


Expectations always hurt ..  
Life is short .. 
So love your life .. 
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. 
زندگی کوتاه است .. 
پس به زندگی ات عشق بورز 


Be happy .. And keep smiling .. Just Live for yourself and .. 
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و 


Befor you speak » Listen 
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن  Befor you write » Think 
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن


Befor you spend » Earn 
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش


Befor you pray » Forgive 
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش


Befor you hurt » Feel 
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن


Befor you hurt » Feel 
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن


 That's Life … Feel it, Live it & Enjoy it. 

این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر  زندگیAbout the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160