Tình yêu vĩnh cửu! (forever love)

Posted on at


Đối với tôi!
thì tình yêu không có rãnh giới!

Một khi trái tim đã rung động thì tất cả mọi thứ sẽ bằng con số 0 và chỉ có tình yêu của chúng tôi là mãi mãi

Nó sẽ không bao giờ tan biến!

--------------------------------

For me !
then love has no boundaries !
Once the vibrating heart that everything will be equal to the number 0 and only our love is forever

It will never disappear !


About the author

160