USB Connector: (Universal Serial Bus)

Posted on at


 USB Connector: (Universal Serial Bus)        


USB ها از جمله جديد ترين Connector ها ميباشد که از این کونکترها براي Device هاي مختلف يعني براي پرزه جات مختلف مانند Mouse, Keyboard, Scanner, Camera و Printer استفاده ميشود .USB کيبل ها مستطيل شکل ميباشند . Device هاي USB بنام Hot Swappable ياد ميشود . يعني زمانيکه کمپيوتر روشن باشد ميتوانيم کيبل ها را وصل و يا جدا نمائيم . بناءً Shutdown ضرورت نميباشد .


 


Sound Card


:- اين کارت دو وظيفه انجام ميدهد . يکي گرفتن اطلاعات عددي و تبديل نمودن آن به Sound و بعداً فرستادن آن به Speaker . و وظیفه ديگر آن گرفتن آواز از Mike به اطلاعات عددي است. براي شنيدن CD هاي Audio بايد يک کيبل ديگر از Sound Card يا CD Rom وصل باشد . Sound Card دو نوع است:PC Sound Card : این استندرد دارای دو Speaker میباشد.2. 3 – D Sound Card   : نسبت به PC Sound Card بهتر است که میتوانیم چندین Speaker را وصل نمایم. که آواز آن شفافتر است.


 


Modem 


:- بخاطر وصل نمودن لین تیلفون با کمپیوتر میباشد. که وظیفه آن تبدیل نمودن Analog Signal   به  Digital Signal و تبدیل نمودن برعکس آن میباشد. دو نوع است داخلی و خارجی.Modem داخلی در Expansion نصب و Modem خارجی در  SerialPortوصل میگردد. Monitor


  يک آله برقي است که سگنالهاي برقي را به تصاوير قابل ديد تبديل مينمايد .Monitor  سگنالها را از طريق  In Put خود دريافت نموده بعداً به تصوير تبديل ميکند .Screen :- از یک شيشه سرپوشيده که چهار اطراف آن کاملاً بسته و هواي داخلي آن کشيده شده ساخته شده است . وظيفه اين سطح جذب نمودن اليکترونها و توليد روشنائي در عقب صفحه ميباشد . رنگ آن معمولاً سبز مايل به خاکستري بوده که در عقب آن يک تفنگ اليکترونيکي قرار دارد که شعاع اليکترونيکي را به سطح شفاف شيشه ميرساند .


 


براي انتقال اطلاعات در Monitor بايد ابتدا در Main Board يک Video Card را در Slot PCI نصب نمائيم بعداً اطلاعات از CPU توسط Data Bus ها به Memory Chip که Video Card است ، انتقال داده ميشود ، بعداً اطلاعات از Video Card به Monitor فرستاده ميشود . Monitor ها هميشه باساس Inch اندازه ميشوند . Size اصلي آن بدون Cover اندازه میشود .هنگاميکه Monitor ها در حين کار پرش های کوتا پیدا میکند, در نزديکي آن وسايل اليکترو مقناطيسي نصب شده که بايد دور شوند. در هنگام روشن بودن کمپيوتر هيچگاه VGA  را  Disconnect ننماييد؛ زيرا باعث خرابي آن ميگردد.


 


 About the author

160