د ښځینه انکس سازمان(Women's Annex) په سویلی اسیا کې ښځينه پياوړي جوړوي

Posted on at

This post is also available in:

په دې وروستیو کې میرمن فرشته فروع په یوه ویدیو کې د ښځينه انکس سازمان ځخه په ګټه اخستنی د انترنت، بلاګ، ټولنیزو رسانې او ګرځنده ټلیفون په افغانستان کې د بحث لاندې ونیولی دی. میرمن فروغ د انکس فلم په سویلي او مرکزي آسیایي نماینده ده. میرمن فروغ وایي هر اونې جالبې برنامه او دې عامه په خوښ باندې 60 دقیقه (60 Minutes) په کلمبیا رسانې یې سازمان کې یو نوې بلاګ لیکي.

هغې دا زیاته کړه:

ما دا برنامه ننداره کړه او بیا مې خپل برداشت مې ولیکي. په داسې حال کې د افغانستان وګړۍ  دې برنامه ته لاسرسي نلري او ددې برنامه ننداره د انترنت له طریقه هم ددوی له پاره ستونزمند لري. په همدې خاطر وو چې ما سوچ وکړ چې زه کولاې شم دا برنامه ننداره وکړم وروسته بیا من خپل برداشتوته ولیکلم او خپل وکړیو ته په افغانستان کې ولېږدم.

لکه دا برنامه غوندې په افغانستان کې وی، د میرمن فروغ په عقیده باندې ټولنیزو موضوعاتو لکه د ښځینو پياوړتیا، د ښځينو فعالیت، زده کړه او روزنه، ټولنیزو رسانې او دیجیتالی رسانې دې پوښښ لاندې وئ. د میرمن فروغ او وګړیو په بارو له جګړو نه ستړی شوې دي او موضوعات لکه جګړه او قربانۍ چندیان د خلکو نه خوښيږي او د خپل هېواد پرمختګ غواړې. نو له همدې کبله دې مثبتو موضوعاتو پوښښ یو غوره ګزینه په افغانستان کې ده. د ټولنیزو موضوعاتو تشریح او دښځینو انکس سازمان یو موخنې منده سازمان دښځینو د پیاوړتیا له پاره یې پیژنګلوي کولاله. دې هغې په عقیده د ښځو دې مستقلیت له پآره یوسیسټم ته اړتیا لري.

 

 

 

هغې ادامه ورکړه:

که مونږ وغواړو ښځې پياوړې کړو باید دې دوی له پاره یو سیسټم برابر کړو.هغوې کولاې شي چې په دې سیسټم کې ګډون وکړې او د خپل نظریات په ګډون کېږدي. کولاې شو دې دوی نظریاتو سره دوې ته وده وکړو او دې دوې د ودې سره کولای شو چې د مالي استقلال او یا د ژوند په سهولتونه کې ورتره برابر کړو. د میرمن فروغ په بارو دښځينو انکس سازمان تر ټولو غوره او په زړه پورې سازمان په سویلي او مرکزي اسیای کې دی.

دې سازمان ته د ښځینو نه لاسرسي کامپیوټر او انټرنټ لوی خنډ ګڼل کېږي او داچې ښځې د برښنا ناپایداره چالشونه دي چې انترنټ کلپ ته ولاړشي او په انترنټ کې پلټنې وکړئ او د خپل موضوعګانې په ګډون کې کېږدي. د افغان سيتی دال(Afghan Citadel Software Company)  دې انترنټ ټولکیو په لاره اچولي دي چې دا خنډونه له مخې لرې کړي دي. دا سازمان دې میرمن رویا محبوب په واسطه بنسټ کېښودل شو.

همدارنګه هغه اشاره کوی دا ستونزه کولای شي د ګرځنده ټلیفون او فن اوری په افغانستان کې دې ډېر رواج او معتبر دی حل شي.About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160