چه گوارا درتجارت جهان

Uploaded on Monday 21 October 2013

DESCRIPTION

عکسهای مشهور ترین چریک چپگرای جهان/به مشهورترین مارک تجارتی جهان مبدل شده است.
باآنکه چه گوارا در اوایل سال هزارونُهصد وشصت وهفت میلادی درکشوربولیویا به دام حکومت آن کشور افتاد وکشته شد،اما اکنون پس از گذشت چهل وچهارسال/هنوزهم تصویرهای منحصر به فرد وی انگیزهء فروش فوق العادهء بسیاری ازکالاهای تجارتی درجهان است.

DETAILS

Language: Dari

Length: 6:33

Country: Afghanistan


160