آیا شما باغبان این درختان هستید

Uploaded on Monday 4 November 2013

DESCRIPTION

این فیلم به شما می گوید که چگونه برای جذب، افزایش توانمندی و حفظ منابع انسانی سازمانتان اقدام کنید. پورنگ نجفی یک فعال برنامه مشارکت بین المللی برای گسترش دانش در کشورهای در حال توسعه در این فیلم به این موضوع می پردازد

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:16

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

آیا شما باغبان این درختان هستید by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160