فیلم سه دقیقه ای مدیریتی بسازیم

Uploaded on Tuesday 5 November 2013

DESCRIPTION

سه دقیقه های آزاد زیادی در زندگیمان داریم که می توانند تبدیل به طلائی ترین زمان شوند. فیلم بهترین اثرگذاری آموزشی را دارد و یک فیلم آموزشی سه دقیقه ای می تواند تاثیری فوق العاده ایجاد کند. محمد آکوچکیان به عنوان مبتکر ایده فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی تلاش می کند ارزش استفاده از این فیلمها برای تربیت مدیران کشورهای در حال توسعه را بیان نماید

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:00

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی بسازیم by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160