سرنوشت غم انگیز بزرگترین هواپیمای افغانستان !

Uploaded on Tuesday 5 November 2013

DESCRIPTION

پس ازآنکه بیست وهفت سال پیش افغانستان بزرگترین هواپیمایش را فروخت، تاکنون بخش هوانوردی افغانستان هواپیمایی با آن ظرفیت وقابلیت دراختیار نداشته است.
هواپیمای "دی سی ده" که ازبزرگترین هواپیماهای آن زمان درجهان بود،درزمان ماموریتش درافغانستان گذشته ازآنکه موفقیت های زیاد تجارتی را نصیب آریانا ساخت، درمعرفی ظرفیت هوانوردی افغانستان به دیگرکشورها نیز نقش چشمگیری داشت.
اما این هواپیمای غول پیکر سرنوشت غم انگیزی درافغانستان داشت.

DETAILS

Language: Dari

Length: 11:00

Country: Afghanistan


160