تجارت الکترونیک برای صنایع دستی

Uploaded on Tuesday 5 November 2013

DESCRIPTION

صنایع دستی هموراه دچار مشکل بازاریابی و فروش هستند. در این فیلم نشان داده می شود که استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و اینترنت چگونه می تواند کمک کند گمنامترین تولید کنندگان صنایع دستی برای خود بازاری در کشورهای مختلف جهان فراهم کنند

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:00

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

تجارت الکترونیک برای صنایع دستی by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160