کار گروهی به سبک غازها

Uploaded on Thursday 7 November 2013

DESCRIPTION

آیا تاکنون به پرواز غازها در آسمان نگاه کرده اید؟ نکته خاصی توجه شما را جلب نکرده؟ بار بعد دقیقتر نگاه کنید. مریم میرواسع اینکار را انجام داده و درسهای مدیریتی زیادی را برای یک کار تیمی موفق در این فیلم به تصویر کشیده است

DETAILS

Language: Farsi

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

کار گروهی به سبک غازها by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160