پوست دوزی و کلا ه دوزی درافغانستان

Uploaded on Saturday 15 February 2014

DESCRIPTION

این ویدیو در مورد صنعت چرم دوزی درافغانستان امده شده است . دوکان که از آن تصویر گرفته شده است مربوط به یکی از پوست دوزان که اسمش محمد عثمان است دوکانش در کوچه مرغها شهر نو موقغیت دارد . دردوکان مذکور انواع پوست ها دیده میشود مثلأ پوست گوسفند قره قل ، پوست پلنگ و پوست های گوناگون دیده میشود که از اجناس مختلف امده میشود مثلأ . پوستین ، بالاپوش ، جمپر ، کلاه و غیره اجناس ساخته میشود . مدت شوتنگ این ویدیو 5 ساعت را در بر گرفته است .

DETAILS

Language: Farsi

Length: 5:14

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

پوست دوزی و کلا ه دوزی درافغانستان by Kabul Women's Annex is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160