Search results for: "آزادی"


آزادی

razia11

آزادی حق هر موجود زنده(انسان، حیوان) است . آزاد بودن وآزاد زنده گی کردن را……

by razia11

read more

آزادی

eliya

دموکراسی توصیف یک روش مخصوص حکومتی و توزیع قدرت در آن می باشد. دموکراسی به……

by eliya

read more

وطندوستی

linarahim

 وطن عزیزمااقغانستان است.وبایددروجودتمام انسان هاحس وطندوستی درهررگ……

by linarahim

read more

آزادی

sonila12

درون قفس طلایی وقشنگ ،کبوتری را دیدم با بالهای زیبا وطوقی اندوده شده از……

by nahid-annex

read more

آزاده

parwiz

بخود گشته قومی که استاده اند ترقی پسندان آزاده اند بمنزل نبرده کسی بار خویش……

by parwiz

read more

آزادی

Samira Ataei

آزادی بهترین نعمت الهی است که خداوند آن را برای هر انسان اعطا کرده است که……

by Ataei

read more

آزادی......

samira ansary

  آزادی واژه ایست زیبا وبا محتوا واین واژه ی زیبا وبا محتوا حق طبیعی هر……

by samira78

read more

انتخابات

henaahuraa

انتخاب در لغت به معنی جدا کردن یک چیز از میان چیزهای دیگر یا برگزیدن و ترجیح……

by henaahuraa

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

خود مختاری

Haroon Mehrzad

کیفیت و یا وضعیت بودن خود حاکم، به ویژه حق حکومت بر خود را خود مختاری می گویند……

by HraoonMehrzad

read more

دوستی

munawar hussain

انسان جب پیدا ہوتا ہے۔ مطلب اس دنیا جہاں فانی میں اپنی آنکھ کھولتا ہے پھر……

by munawar-hussain-7171

read more

تعقیر

Karamat Zhara

گاهی برایم دشوار است که دراکثر لحظات  زندگی ام یک جمله تکراری را بشنوم……

by KaramatZhara

read more

آزادی!

Karamat Zhara

نامه ای به آزادی ! این روزها دلم برای زندگی محلی به وسعت آسمان میخواهد ، قدرتی……

by KaramatZhara

read more

آزادی

Somaya Azimi

  آزادی یعنی رهائی: رها شدن از بند و اسارت، از بند قیودات برخواسته از ظلم……

by AzimiSomaya

read more


Back to Top