Search results for: "آموزش"


بیسوادی

fareshtasadat

  بی سوادی:اشخاصی که تعلیم نکرده باشند بی سواد نامیده میشوند.انسان ها……

by fareshtasadat

read more

آموزش حرفه ای

azar438

آموزش حرفه ای: یکی از ویژگیهای ژاپن در زمینۀ آموزش حرفه ای، در نکات ذیل خلاصه……

by azar438

read more

آموزش زنان

morsalmasror

آموختن علم بر زن ومرد مسلمان فرض است در قدیم که افکار مردم پیشرفته نبود وفیصدی……

by morsalmasror

read more

طنز

Sadaf Darya

آموزش خودکشی برای کسانی که از دنیا سیر شدند تعريف: خودکشی در لغت به معنی……

by sadaf-darya

read more

بی سوادی

Laili Zia

بی سوادی یک مشکل بسیار بزرگ هم به شخص هم به جامعه می باشد شخص بی سواد هیچگاه……

by laili-zia

read more


Back to Top