Search results for: "آموزشی"


سرزمین من

diba520

سر زمین من افغانستان است که سی دهه جنگ های پی درپی را سپری کرده و مردم آن……

by diba520

read more

رسانه ها

Ahmad Farid

رسانه ها نقش باریزی در جامعه دراند . چراکه هر کشور نیاز به رسانه  دراد……

by farid-ahmad

read more


Back to Top